Dyddiad cau ar gyfer Cofrestriadau

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Llun 15 Gorffennaf, 2019.

Cofio, atgof a choffau: defnydd a chanfyddiadau o'r gorffennol ym Myd y Stiwartiaid, 1658-1715.

Cynhadledd Bangor ar yr Adferiad, 30 Gorffennaf - 1 Awst 2019

Taflodd y gorffennol gysgod tywyll dros gyfnod yr Adferiad.  Yn fwyaf amlwg roedd atgofion am y rhyfel cartref yn ffurfio hunaniaethau, teyrngarwch a rhaniadau: ond roedd canfyddiadau o gyfnodau cynharach hefyd yn dylanwadu ar ddiwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth. Roedd y rhain yn cynnwys yr ymdeimlad protestannaidd o hanes diwygiad; gwareiddiad, llenyddiaeth a chelf glasurol, fel modelau a gwersi; y syniad o gyfansoddiad hynafol i'w amddiffyn yn y cyfnod presennol; hiraeth am oes aur Elisabeth; ac yn y blaen. Mae ysgolheigion hefyd wedi trafod dealltwriaeth o'r gorffennol ar lefel gysyniadol yng nghyfnod yr Adferiad, gan ofyn - er enghraifft - a oedd gan bobl ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau'r ddeunawfed ganrif ymwybyddiaeth linellol neu gylchol o hanes, p'un a oedd ganddynt syniad o gynnydd ai peidio, neu a oedd gwahaniaethau rhwng agweddau'r dosbarth uchelwrol a phobl gyffredin tuag at y gorffennol. 

Yn 2019, bydd Cynhadledd Bangor ar yr Adferiad yn cyfarfod yn harddwch Eryri i ystyried materion o'r fath, ac unrhyw ddimensiwn arall yn ymwneud â chanfyddiad a syniadau'r bobl am flynyddoedd a chyfnodau cynharach.  Nodir darlithoedd y sesiynau llawn isod: croesawn syniadau ar gyfer paneli (2-3 o bapurau o 20 munud yr un) a all ymdrin ag unrhyw bynciau o fewn themâu eang defnyddio a deall y gorffennol yn y degawdau yn dilyn yr Adferiad; neu ar gyfer papurau unigol a allai ffitio i mewn i baneli o'r fath. Fel bob amser, mae'r gynhadledd yn croesawu'n arbennig gyfraniadau am ardaloedd y tu allan i Loegr a Chymru - mae hyn yn naturiol yn cynnwys tiriogaethau'r Stiwartiaid yn Iwerddon a'r Alban, ond gallant ymestyn i unrhyw le a oedd â chysylltiadau sylweddol â theyrnasoedd y Stiwartiaid, megis y trefedigaethau yn America, yr Iseldiroedd, neu Ffrainc.

Mae'r gynhadledd hefyd yn croesawu cynigion gan fyfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil ac mae bwrsariaethau hael ar gael iddynt os derbynnir eu papurau. Mae nifer gyfyngedig o grantiau ar gael hefyd i ôl-raddedigion sydd ond eisiau dod i'r gynhadledd. Gofynnir i chi ddod â'r cyfleoedd hyn i sylw unrhyw un y gallent fod o fudd iddynt.

Darlithoedd Sesiwn Lawn

Clare Jackson: Ghosts of Stuart Past

Elaine Hobby: “I have a pretty memory for mischief”: Aphra Behn’s Remembering, 1670-89

James Raven: Books and the past in the late Stuart world

David Womersley: Innoculating Carolean England with Cosmopolitan Republicanism: Henry Neville's "Political Discourses and Histories worth reading”

Ceir hefyd drafodaeth i'r gynhadledd lawn ar gysyniadau'n ymwneud ag amser, cof a'r gorffennol yn y cyfnod modern cynnar: dan arweiniad Tony Claydon, Andrew Hiscock, Jacqueline Rose ac Andy Wood.